תנאי שימוש

אתר הבלוג של רמי לוי

 

תקנון תנאי שימוש

 

 1. כללי

 

 • אתר הבלוג של רמי לוי (להלן “האתר“), הינו בבעלות קבוצת רמי לוי, הכוללת את רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע”מ וכן כל חברת בת ו/או חברה קשורה אליה, לרבות אך לא רק – חברת המועדון רמי לוי שיווק השקמה, רמי לוי תקשורת בע”מ, קופיקס גרופ בע”מ, גוד פארם בע”מ, סוויץ’ בי. איי מערכות ליבה בע”מ (להלן “הקבוצה“) ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר להעלאת מתכונים ומספק מידע והשראה קולינרית, בין היתר על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים“). האתר יכול לאפשר למשתמשים ליהנות משלל מתכונים וכן להעלות בעצמם מתכונים לאתר.
 • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לקבוצה. הוראותיו יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים (ככל שיוצעו) על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, הקבוצה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד או מותג אחר, אשר עשוי להיות נגיש או מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרים שבשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן “אתרים מקושרים”). אם תופנה לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים, אזי השימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • הקבוצה תוכל להציע למכירה במסגרת האתר מוצרים ו/או שירותים, בין היתר של ספקים שונים ומגוונים, על מנת שתוכלו לרכוש ממיטב המוצרים ו/או השירותים הקיימים בישראל, בדרך קלה ובמחירים אטרקטיביים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר (ככל שמוצגים) אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה, אלא אך ורק משווקים על ידה, ייתכן שתופנו לדף המתאר את המוצע למכירה, לרבות מחירו, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיוצא בזה. האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל, הינה על מוסר המידע בלבד ואינה ולא תהא באחריותה של הקבוצה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בקשר לכך.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחלופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר לרבות גלישה בו מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • הנך רשאי לבחור לעשות שימוש רק בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשותך עם הפעלתם, ולא תהא לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס גם ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו, כל שימוש מסחרי או שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לקבוצה ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

 1. שימושים אסורים באתר

 

 • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי הקבוצה, המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור), להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, ליצור יצירה נגזרת, לפרסם, למכור, להעניק רישיונות משנה, לאחסן וכיו”ב חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה ו/או לעבודה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
  • להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את אתר האפליקציה ו/או התוכן המופיע בו, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשמה, סמלה המסחרי ו/או סימני המסחר של הקבוצה, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי לאתר, כולו או חלקו, ו/או לתוכן ו/או שירות המוצע במסגרתו, וזאת במקרים בהם סבורה הקבוצה כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותו התקינה של האתר ו/או מתן השירותים המוצעים בו, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה ו/או כל מי מטעמה בעניין זה.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 

 1. רישום ושימוש באתר

 

 • אתר הבלוג מאפשר למשתמשים ליהנות משלל מתכונים וכן להעלות בעצמם מתכונים לאתר.
 • העלאת מתכונים באמצעות אתר הבלוג אפשרית לאחר מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף הייעודי לכך, כגון: שם מלא, מספר טלפון, דואר אלקטרוני.
 • למען הסר ספק, יתכן כי באתר יוצעו מגוון של אפשרויות קניה ומכירה, מבצעים שונים, שוברים, הנחות וכדומה. בהתאם לכך, יתכן כי לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים, בנוסף לתנאים בתקנון זה. מובהר כי תנאים אלו אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישות.
 • מיד לאחר הזנת הפרטים, יוכל המשתמש להעלות את המתכון.
 • מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקבוצה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 • הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי וכן לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה. על המשתמש באתר חלה האחריות הבלעדית להתעדכן בתוכנו המעודכן של התקנון, בכל עת.

 

 1. כשירות – הזכאים להשתמש באתר

 

 • רשאים להשתמש באתר אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • משתמשים בני 18 ומעלה.
  • בעלי תא דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או
   טלפון נייד).
 • למען הסר ספק מובהר, כי לקבוצה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לבטל ו/או למנוע את השימוש בו, ככל שהתנהגותם תמצא בלתי הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.

 

 1. שעות פעילות האתר

 

 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת הקבוצה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
 • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות קבוצת רמי לוי הינן בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00-17:00.
 • מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים בשעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה. שינויים כאמור יפורסמו בתקנון זה.

 

 

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

 

 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של הקבוצה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain“), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, Know How‘, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הקבוצה או של צד שלישי, אשר הרשה לקבוצה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור הקבוצה לכך מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם הקבוצה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין הקבוצה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של הקבוצה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 • הקבוצה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בכל הנוגע לתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, כדי להעניק היתר ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.
 • מובהר בזאת, כי הקבוצה המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם “רמי לוי” ו/או “שיווק השקמה”, שייכים באופן בלעדי, על כל הכרוך בכך, לקבוצה ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יוער כי הקבוצה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצידם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהקבוצה עושה בו כאמור, עליו ליידע את הקבוצה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של הקבוצה המוצגת באתר ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני לצורך מענה. ככל שתימסר לקבוצה הודעה כאמור, הקבוצה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. הקבוצה תודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור.
 • כאמור לעיל, המשתמשים רשאים להעלות ולשתף מתכונים באמצעות האתר. המשתמש מצהיר ומאשר כי כל תוכן שיעלה לאתר על-ידו, לרבות המתכונים, תמונות נלוות וכיו”ב נוצרו ו/או צולמו על-ידו וכי תכנים אלה נקיים מזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, המשתמש מאשר ומתחייב בפני הקבוצה, כי התכנים המועלים על-ידו אינם מהווים הפרה של הוראות הדין ו/או הסכם, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים של צדדים שלישיים, דיני לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בשם טוב של אדם ו/או גוף כלשהו, הפרה של דיני הגנת הפרטיות, הטעיה של צרכן, פרסום מידע שקרי, מטעה ו/או מסולף ו/או פרסום המקים עילה לתביעה ו/או אחריות אזרחית ו/או העלול לגרום לקבוצה נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן הכנסה כלשהם וכיו”ב.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים (כלכליות ומוסריות) הנובעות מהתכנים ו/או צילומים שיעלה לאתר, וכי הוא מוותר בזאת על כל הזכויות כאמור בתכנים שהועלו לאתר והן מועברות בזאת לקבוצה ו/או למי מטעמה באופן מפורש, תמידי ובלתי חוזר.
 • הקבוצה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעלות ו/או להשאיר ו/או לעשות שימוש בתכנים שהועלו על-ידי המשתמש לאתר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולרבות אך לא רק, לשמור, להעתיק, להעביר, להפיץ, להציג, לשווק, לשדר, לשכפל, לעבד, לערוך, לבצע בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיונות משנה, לפרסם וכדומה את התכנים כאמור, כולם או חלקם, בכלל אמצעי המדיה השונים לרבות טלוויזיה, עיתונות, שילוט ומסכי חוצות, האתר או אתרי אינטרנט אחרים של הקבוצה ו/או של צדדים שלישיים, רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות וכן בכל פורמט ו/או צורה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים כי לקבוצה ו/או למי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם התכנים ו/או הצילומים המועלים על-ידו ו/או שימוש בהם וכיו”ב, וכי במקרה שייגרם כל נזק הקשור ו/או הנובע מהם הוא יהא האחראי המלא והבלעדי לכך ויפצה ו/או ישפה את הקבוצה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, אבדן הכנסה, הוצאה וכיו”ב שייגרמו לה בגין כך, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בגין כלל האמור לעיל ו/או בכלל.
 • ייתכן כי יתאפשר למשתמשים באתר לפרסם תגובות שונות בקשר עם התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר. הקבוצה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום המשמש בין היתר באופן המאפשר למשתמשים לפרסם תגובות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבוצה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל תגובה שתפורסם על-יד מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תגובה כאמור מהאתר, מבלי שתידרש לנמק זאת ו/או ליידע אודות ביצוע ההסרה האמור.

 

 1. תוכן האתר ופרסומות

 

 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו, מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As is). כוונת הקבוצה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
 • הקבוצה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות אשר נפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. הקבוצה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצרים ו/או התכנים המוצגים והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי הצדדים השלישיים הללו ולקבוצה לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • יתכן כי באתר יכללו קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על-ידי הקבוצה. אתרים אלו ותקינות או זמינות הקישורים אליהם, אינם בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים כאמור, כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או להוות ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם.
 • הקבוצה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. הקבוצה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור, עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת הקבוצה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.
 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות “Cookies” (להלן “קוקיז“), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
 • נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של הקבוצה או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
 • הקוקיז הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר תסגור את האתר וייתכן כי אחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע כי אינך מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיז נועדו להקל עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
 • למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של הקבוצה באתר.

 

 1. מועדון לקוחות

 

 • הקבוצה רשאית, אך לא חייבת, לצרף את המשתמש המזמין באמצעות האתר, גם למועדון הלקוחות של הקבוצה. על המשתמש חלה האחריות לקרוא ולאשר את תנאי תקנון המועדון ולאשר כי הינו מסכים לכל תנאיו – https://hamoadon.rami-levy.co.il/PDF/takanon.pdf
 • משתמש שמצוי ברשותו כרטיס מועדון לקוחות, יתכן כי יתבקש על ידי האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שיוכל ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות לחברי המועדון.

 

 

 

 1. מבצעי מכירות

 

 • יתכן כי מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 • המבצעים הנערכים באתר, תקפים בעת רכישה באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בקבוצה והם אינם חלים בהכרח בעת רכישה באתר. הקבוצה לא תהא מחויבת למכור באתר מוצרים בתנאי מבצע, גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע בחנויות הקבוצה. כמו כן, מבצעים המוצעים באתר, לא יחולו בהכרח בחנויות ו/או בסניפי הקבוצה.
 • כל מבצע שייערך באתר, יהיה בתוקף בתוך המועדים שייקבעו ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בתנאי המבצע.
 • המחירים המצוינים לצד המוצר המוצע במסגרת המבצע, נכונים ליום האספקה בלבד.

 

 1. הגבלת אחריות

 

 • הקבוצה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות, לרבות בעיות בגישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As is ו- As available). המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהקבוצה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • הקבוצה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש המתבצע באתר ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. להסרת ספק, המשתמש יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לקבוצה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מי מטעמו.
 • הקבוצה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת, המשתמש פוטר את הקבוצה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו, כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • הקבוצה לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון), הנובעת ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 • ככל שבאתר מופיע מידע פרסומי ו/או קישורים לאתרים נוספים, אין הקבוצה אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 • הקבוצה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

 

 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי הקבוצה ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 • שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי הקבוצה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לקבוצה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • אבטחת מידע

 

 • האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של הקבוצה החלה על משתמשי האתר, בנוסף לאמור להלן.
 • באתר מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 • המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיהא בה כדי לשבש את פעולת האתר, לרבות ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 • הקבוצה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 • הקבוצה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש ו/או כל שימוש לרעה אחר בפרטיו, ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא החליף את הסיסמא מעת לעת, כמומלץ.

 

 • פרטיות

 

 • בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של הקבוצה והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של הקבוצה. הקבוצה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא הקבוצה רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר לקבוצה.
 • משתמש שאינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יודיע על כך לקבוצה במפורש בכתב בהתאם להוראות כל דין, כאשר ידוע למשתמש כי אי הכללת פרטיו במאגרי המידע של הקבוצה עשויה למנוע את הענקת שירותי הקבוצה, כולם או חלקם.
 • הקבוצה תהא רשאי להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמש וזאת בין היתר לצורך שיפור השירותים והקשר עם המשתמש, וכן לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, כאשר מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.
 • הקבוצה תשמור את המידע שנמסר ו/או שנאסף אודות המשתמש במאגרי המידע שלה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה, בכפוף להוראות תקנון זה והדין.
 • אין באמור בתקנון זה בכלל בפרק זה בפרט כדי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות החלה על משתמשי האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה, וזמינה בקישור https://blog.rami-levy.co.il/privacy-policy/

 

 • ציות לתנאים ושיפוי

 

 • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
 • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את הקבוצה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לקבוצה אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

 • זמינות ו/או שינוי האתר

 

 • הקבוצה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
 • מבלי לגרוע מהאמור, תהיה הקבוצה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • הקבוצה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 • התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד הקבוצה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 • סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת     ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 • שונות

 

 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הקבוצה.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • הקבוצה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

 

 

 

 • יצירת קשר

 

 • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של הקבוצה באמצעות טופס יצירת קשר,

בטלפון: 073-2840000

בדואר:  צלע ההר 17 מודיעין

מייל: [email protected]

 

 • כל הודעה אשר תשלח על-ידי הקבוצה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא”ל – ביום מסירתה.
הרשמה לניוזלטר
הרשמו ותשארו מעודכנים בכל מה שחדש אצלנו
אנא הזינו כתובת מייל