מדיניות פרטיות

מדיניות-פרטיות-הבלוג-של-רמי-לוי-ינואר-2021

מדיניות הפרטיות

  1. 1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר “הבלוג של רמי לוי” (להלן “האתר“). האתר הינו בניהול ובבעלות קבוצת רמי לוי, הכוללת בין היתר את רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע”מ (להלן: “החברה“) וכן כל חברת בת ו/או חברה קשורה אליה, לרבות אך לא רק – חברת המועדון רמי לוי שיווק השקמה, רמי לוי תקשורת בע”מ, קופיקס גרופ בע”מ, גוד פארם בע”מ, סוויץ’ בי.איי מערכות ליבה בע”מ (להלן “הקבוצה” או “קבוצת רמי לוי” או “רמי לוי“).

הקבוצה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הקבוצה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

1.2  תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש (להלן “התקנון“). הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה מוקדמת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

1.3 כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת וחלה באופן שווה על כל המינים. עמכם/ן הסליחה.

2. רישום והעברת מידע

2.1 חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. טרם שיתוף מתכון באמצעות האתר נדרש המשתמש למסור שם מלא, כתובת דוא”ל ומספר טלפון. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש בכוכבית. ידוע לך כי אינך מחויב על פי הדין למסור את המידע כאמור, אך בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לעשות את השימוש התלוי בכך באתר ובכלל זה לשתף מתכון באמצעות האתר (להלן “ההרשמה“).

2.2  הפרטים והמידע שתמסור ו/או יאספו אודותיך במסגרת האתר יישמרו במאגר המידע של החברה ומאגר המרכזי של קבוצת רמי לוי הרשומים כדין, אשר בין מטרותיהם דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, מחקר, טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר וכיוצ”ב.

2.3  המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח, וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה ובמאגר המרכזי של קבוצת רמי לוי, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

2.4 תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על ידי שותפיה המסחריים של הקבוצה. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי הקבוצה, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ככל שקיימת, ולא למדיניות הפרטיות של החברה. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

3.  איסוף ושימוש במידע

3.1  הקבוצה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה וקבוצת רמי לוי, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה ו/או לקבוצת רמי לוי שיתופי פעולה עסקיים. בנוסף, רשאית החברה ו/או קבוצת רמי לוי לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

3.2 כמו כן, רשאית החברה ו/או קבוצת רמי לוי לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה ו/או קבוצת רמי לוי תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.3  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה ולקבוצת רמי לוי והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה הקבוצה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או קבוצת רמי לוי. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;

3.4  האתר משתמש בעוגיות (להלן: “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הקבוצה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.5  אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

4.  מסירת מידע לצד שלישי

4.1  הקבוצה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

4.1.1  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

4.1.2 לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

4.1.3 במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה ו/או קבוצת רמי לוי;

4.1.4 בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

4.1.5 בשל צו שיפוטי המורה לחברה ו/או לקבוצת רמי לוי למסור את המידע לצדדים שלישיים;

4.1.6  בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או קבוצת רמי לוי ו/או מי מטעמן;

4.1.7 בכל מקרה בו תסבור החברה ו/או קבוצת רמי לוי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או קבוצת רמי לוי, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי;

4.1.8 במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה ו/או קבוצת רמי לוי לצד שלישי את פעילויותיהן ו/או את זכויותיהן וחובותיהן כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

4.2 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה ו/או קבוצת רמי לוי להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5.  אבטחת מידע

הקבוצה נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, התואמים את הסטנדרטים המקובלים בתחום ולפי כל דין. הקבוצה אימצה כללים סדורים, מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים בין   היתר על מנת למנוע ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גישה בלתי מורשית או חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אינה יכולה למנוע זאת באופן מוחלט.

למרות האמור, החברה ו/או קבוצת רמי לוי מבהירות כי הן אינן יכולות להתחייב שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו על-ידי המשתמשים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני כל האמור לעיל, וכי ידוע למשתמש שהחברה ו/או קבוצת רמי לוי לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6. יצירת קשר בנושא פרטיות

6.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ו/או קבוצת רמי לוי ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “יצירת קשר” באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 6.2 להלן.

6.2 בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- [email protected] לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: רחוב האומן 15 ת.ד. 52149, ירושלים. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. 

7. יצירת קשר

7.1 בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של הקבוצה באמצעות טופס יצירת קשר,

בטלפון: 1599-590-500

בדואר: צלע ההר 17 מודיעין 

מייל: [email protected]

7.2 כל הודעה אשר תשלח על-ידי הקבוצה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או בדוא”ל – ביום מסירתה.

 

 

הרשמה לניוזלטר
הרשמו ותשארו מעודכנים בכל מה שחדש אצלנו
אנא הזינו כתובת מייל